Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Aktuální opatření COVID-19


01.09.2021
MŠMT vydalo dne 17.8.2021:  Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování (manuál). Manuál vychází z doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Testování osob (pedagogů, účastníků aktivit)  se bude řídit aktuálně platným mimořádným opatřením. Informace z mimořádného opatření budou zveřejněny na webových stránkách SI, viz níže v textu.
Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupuje SVČ v souladu s: 
 • vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni Ministerstva zdravotnictví (MZd),
 • s tímto Manuálem, který vychází z Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19
V případě změny některých rozhodujících skutečností uvedených v tomto manuálu budou zákonní zástupci informování telefonicky nebo e-mailem na kontakty uvedené v přihlášce pro pravidelnou činnost. 

Základní hygienická pravidla stanovena Ministerstvem zdravotnictví:
 • Ochrana úst a nosu  závislá na aktuálně platných mimořádných opatřeních MZd. Je vhodné, aby klient měl u sebe vždy alespoň jeden respirátor/roušku navíc. 
 • Při vstupu do budov, kde probíhají aktivity SI bude prováděna dezinfekce rukou - zásobníky na dezinfekci.
 • Do těchto prostor nebudou vpuštěni lidé vykazující příznaky infekčního onemocnění. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které budou projevem sezonní alergie či chronického onemocnění (např. kašel, rýma) bude klient vpuštěn do budovy pouze na základě potvrzení vystaveného lékařem.

Obecné informace:
 • Od účastníků nebude před prvním vstupem do SI - střediska volného času vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Nebude omezen počet klientů ve skupinách ani organizován vstup účastníků do budov.
 • Účastníci pravidelné činnosti budou informováni o dodržování hygienických pravidel v SI, včetně proškolení o BOZ na první hodině. Zápis o tomto školení je proveden v třídních knihách. Účastníkům, kteří se první hodiny nezúčastní, bude tato informace předána na první hodině, které se zúčastní. Tyto zásady jim budou připomínány pravidelně.
 • Doprovod čekající na nezletilé děti, se může zdržovat pouze mimo prostory určené pro práci s dětmi, před budovami popřípadě k tomu určeném prostoru. Prosíme rodiče, aby se ve společných prostorách zdržovali co nejméně (předání a převzetí dítěte).

Hygienická pravidla:
 • Každá osoba je povinna při vstupu do budov SI použít ochranný prostředek dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření, pokud se nejedná o osoby vyjmuté z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (doloženo lékařským potvrzením).
 • U vstupu do budov SI, v klubovnách, a na toaletách jsou umístěny nádoby s dezinfekčními prostředky. Zaměstnanci SI u všech účastníků dbají na hygienu rukou po celou dobu jejich pobytu v SI.
 • Prostory SI budou pravidelně a intenzivně větrány.
 • Na toaletách jsou umístěny jednorázové papírové ručníky.
 • Je prováděn pravidelný úklid, vysypávaní košů a dezinfekce prostor, pomůcek a míst kterých se dotýká více lidí dle potřeby i několikrát denně.

Testování pedagogů a účastníků aktivit
Testovat se nemusí pedagogové, děti a žáci, kteří doloží potvrzení, že:
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynul u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Testovat se musí všichni, kteří výše uvedená potvrzení nemohou doložit!

Kroky SI v případě podezření na výskyt nákazy covid-19:
 • Podle §7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví je SI povinen předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
 • SI nebude aktivně zjišťovat u klientů příznaky infekčního onemocnění, nicméně bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a postupovat následovně:
 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu a je přítomen jeho zákonný zástupce - účastník nebude do budovy vpuštěn.
 2. Příznaky jsou patrné již při příchodu a není přítomen jeho zákonný zástupce - SI oznámí tuto skutečnost neprodleně zákonnému zástupci a informuje ho o bezodkladném vyzvednutí dítěte případě jeho odchodu z SI. Pokud toto vyzvednutí/odchod není možný postupuje SI dle bodu 3.
 3. Příznaky se vyskytnou/jsou patrné až v průběhu přítomnosti - Pokud není stanovena povinnost nosit roušky a účastník u sebe roušku nemá, poskytne mu roušku SI. Klient bude umístěn do samostatné místnosti (izolace) a současně bude informován jeho zákonný zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte, popřípadě jeho odchodu ze SI.  Účastník pak v co nejkratším možném čase SI opustí (odchod/předání zákonnému zástupci).
 4. Ve všech uvedených případech je nutné, aby zákonný zástupce nezletilého účastníka, či zletilý účastník sám okamžitě  kontaktoval telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu,
 5. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 nebude SI kontaktovat místěn příslušnou KHS.

Výskyt onemocnění covid-19 u nezletilých účastníků aktivit, nebo zaměstnanců SI:
 • V případě výskytu onemocnění bude SI kontaktováno ze strany místně příslušné KHS. Ta sdělí další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 • V případě, že se SI dozví o výskytu onemocnění dříve než místně příslušná KHS, pak tuto neprodleně informuje.
 • Karanténa se bude týkat okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. V případě pozitivního klienta se povinná izolace netýká zaměstnanců SI, pokud KHS nerozhodne jinak.
 • SI neprodleně informuje o vzniklé situaci účastníky aktivit či jejich zákonné zástupce a svého zřizovatele.

Členské příspěvky: 
O zrušení či vrácení členských příspěvků na  šk. rok 2021/2022 rozhoduje ředitelka SI na základě délky nařízené karantény, či na základě nutnosti uzavření SI, a to v případě, že tato doba překročí více, než tři měsíce běžného školního roku.
Informace o hygienických opatřeních se mohou v průběhu času měnit - aktuality budou umísťovány na webu, Facebooku případně na nástěnkách SI.

V Jiříkově dne 1.9.2021

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk