Přihlaste se na naše pravidelné aktivity! 
  Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Úkol a cíl aneb budujeme lepší svět
Žijeme ve Šluknovském výběžku, v malém koutě České republiky, odkud je kamkoliv daleko. Je to takový malý svět sám pro sebe, kde žije necelých 60 tisíc lidí a kde se téměř všichni známe. Každý z nás, každý výběžan, chce žít ve společnosti, která je mírumilovná, kultivovaná a slušná. A to je naším cílem.

Chceme kultivovat společnost Šluknovského výběžku, a to vytvářením a podporou pozitivních a přátelských vztahů mezi lidmi při společném prožívání volnočasových aktivit a při zájmových činnostech, ale také výchovou v rámci volného času a podporou vzdělávání. Snažíme se toho dosáhnout tím, že vymýšlíme, nabízíme a zajišťujeme co nejlepší aktivity zaměřené na využívání volného času pro všechny lidi ze Šluknovského výběžku, a to napříč všem věkovým, rasovým a sociálním skupinám bez rozdílu. 

Vnímáme jako důležité, aby tyto aktivity byly zajímavé, poučné, vzdělávací, motivující, ale i dobrodružné či relaxační. A je nezbytné, aby působily na harmonický fyzický, psychický i mentální rozvoj každého jedince, aby rozvíjely jeho schopnosti a dovednosti, cit pro kamarádství, pro spolupráci a soudržnost, empatii a soucit se slabšími jedinci, toleranci k jiným rasám, menšinám a odlišnostem.

Aktivním vyhledáváním sociálně slabých osob, hendikepovaných, dětí z nepodnětných a rizikových rodin, seniorů, matek na mateřské dovolené, rodičů samoživitelů, a širokou nabídkou aktivit určených jim na míru, předcházíme osamělosti těchto lidí, jejich vykořenění ze společnosti, frustraci a sociálnímu vyloučení.

Záleží nám na každém našem členu osobně, sledujeme jeho zájmy, koníčky, jeho rozvoj a vývoj, ale neunikají nám ani jeho problémy a starosti. Nikdo z těch, kteří se zapojují do našich aktivit, pro nás není jen někým neznámým. Každé dítě, jeho rodiče, sourozenci, všichni jsou pro nás důležití, jsou našimi kamarády, partnery, přáteli. Velký důraz klademe i na dodržování pravidel obyčejné lidské slušnosti, etiky a morálky. Když chceme mít svět lepší, musíme sami jít všem příkladem a být lepší než ostatní. 
 
Proč vznikl Schrödingerův institut?
Schrödingerův institut vznikl jako přímá reakce obyčejných lidí na rozsáhlé sociální nepokoje ve Šluknovském výběžku v roce 2011. V té době, kdy v médiích byli obyvatelé Šluknovska osočováni z rasové nenávisti proti Romům, z ekonomické a sociální frustrace, z omezenosti a krvelačnosti, a naopak Romové byli napadáni, že jsou jen příživníky, nevzdělanci, potížisty a problémovými osobami, začalo se mezi lidi rozmáhat napětí a nepřátelství. Dlouholeté kamarádské vztahy přestávaly fungovat, soused přestal zdravit souseda, lidé se sobě začali vyhýbat, nedůvěřovat si, začali se bát jeden druhého…

A právě tato nevraživá nálada mezi výběžany byla impulzem pro tři kamarády, vášnivé cyklisty a cestovatele, Pavla Brabce, Mariána Matyse a Jiřího Čunáta, aby vytvořili prostor, v němž opět k sobě lidé najdou cestu, kde si budou pomáhat, kde se zase k sobě budou chovat slušně a přátelsky.

Pro tuto jejich ideu se zakrátko nadchly desítky dalších lidí, a tak při varnsdorfském gymnáziu, kde tehdy Jiří Čunát pracoval jako zástupce ředitele, vzniká na konci roku 2012 středisko volného času pro Šluknovský výběžek se zvláštním názvem – Schrödingerův institut. Místo, odkud se začala znovu mezi lidi šířit přátelská nálada, radost, pohoda, pomoc, úcta a respekt jednoho k druhému. 
 
Proč ten divný název - Schrödingerův institut?
Název je to složitý, vysvětlení ještě složitější, protože musíme zabrousit trochu do historie a trochu do kvantové fyziky. V roce 1887 se ve Vídni narodil rakouský teoretický fyzik a jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky a nositel Nobelovy ceny Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger.

Důležité pro nás ovšem je to, že je autorem proslulého myšlenkového experimentu Schrödingerova kočka, kterým poukázal na nesrovnalost výkladu kvantové mechaniky při přechodu částic mezi subatomickým a makroskopickým světem. A vysvětloval to takto: Představme si kočku neprodyšně uzavřenou v neprůhledné krabici. V krabici je také umístěn přístroj obsahující radioaktivní nuklid a nádoba s jedovatým plynem. Pokus je navržen tak, že po jedné hodině je padesátiprocentní pravděpodobnost, že se nuklid rozložil, aktivoval rozbušku u kapsle s jedem, ta praskla a jed otrávil kočku. Kočka je mrtvá.

Ale také existuje padesátiprocentní pravděpodobnost, že k ničemu takovému nedošlo, nuklid se nerozložil, rozbuška nevybuchla, jed se neuvolnil a kočka neotrávila. Kočka stále žije. Otázka tedy zní: Je kočka ještě živá nebo už mrtvá? To se nedozvíme, dokud krabici s kočkou neotevřeme a nepřesvědčíme se sami.

Stejné je to i se Schrödingerovým institutem. Otázka zní: Můžeme sami změnit svět k lepšímu? Můžeme vytvořit vlastním příkladem fungující harmonickou, lidskou, slušnou a morální společnost? To se nikdy nedozvíme, dokud to nezkusíme. Schrödingerův institut je tedy výzva – pojďme do toho a zkusme to, ať víme, jestli to jde.

Jestli jde zlepšit svět. Jestli se může kamarádit chudá Romka s bílou slečnou z lepší společnosti.  Jestli se můžeme naučit hrát na housle, jezdit na kole nebo mluvit německy. Jestli může senior vyhrát v taneční soutěži a jestli může maminka s batoletem cvičit jógu. Jestli se z propadlíka může stát premiant třídy a jestli kluk z vyloučené lokality může být přeborníkem v boxu nebo skvělým hráčem basketbalu. Odpovědi na všechny tyto otázky a mnohé další, se skrývají v krabici s tajemným názvem – Schrödingerův institut.
 
Je Schrödingerův institut církevní organizace?
Ano je. Je to organizace zřizovaná Biskupstvím litoměřickým a v rámci školského systému spadá do oblasti církevního školství. Přesto zde nikdo nikoho nenutí, aby ten, kdo je s námi, kdo je se Schrödingerovým institutem, byl křesťan, aby byl pokřtěn, aby se zúčastňoval mší a církevních svátků. Víru v Boha vnímáme jako osobní a soukromou věc každého jedince. Chce-li jít kdokoliv touto cestou, a hledá-li ji, rádi mu pomůžeme. Má-li však na věc jiný názor, respektujeme ho.

Jediné, co požadujeme, aby on respektoval názory a víru ostatních a dodržoval pro nás důležité principy křesťanské morálky, které považujeme za základy obyčejného slušného a etického chování.
 
Jak je propojen Schrödingerův institut s Biskupským gymnáziem ve Varnsdorfu?
Obě školská zařízení mají mnoho společného. Obě jsou zřizována Biskupstvím litoměřickým, obě mají sídlo ve Varnsdorfu a část svého života prožily obě instituce spolu. Schrödingerův institut vznikl na půdě Biskupského gymnázia, kde se kolem osoby Jiřího Čunáta soustředila řada jeho kolegů, učitelů, s nimiž vytvořil základ Schrödingerova institutu.

Jak se však institut rozrůstal a přibývalo nových členů a většího množství aktivit a práce, nebylo již možné setrvávat v jednom prostoru, a tak se institut odpojil od gymnázia a fyzicky se přestěhoval do výběžku. S ním odešli i někteří zaměstnanci gymnázia, ale mnozí zůstali a spolupracují s oběma organizacemi. Vztahy mezi oběma institucemi jsou od té doby přátelské a korektní, nejen po formální, ale i neformální stránce.
 
Kdopak to všechno platí a kampak ty peníze putují?
Schrödingerův institut má statut školské právnické osoby, a proto je financován z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výše dotace se každoročně odvíjí od počtu pravidelných členů a od počtu aktivit, kterých se v průběhu roku pravidelně zúčastňují. Tyto peníze jsou určeny pouze ke třem účelům – platíme z nich provoz Schrödingerova institutu – tedy nájmy za kanceláře, klubovny, tělocvičny, bazény, platíme energie, služební telefony, kopírky, papíry do kopírek, tužky, rohožky, a jiné drobnosti. Druhá část je určena na mzdy zaměstnanců – tedy těch, kteří pracují v institutu na smlouvu, ale i těch, kteří spolupracují s institutem na Dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Třetí část je určena na samotnou činnost institutu – na podporu jeho aktivit. Ať již jsou to pravidelné akce, jako jsou kroužky, sportovní oddíly atd., ale i ty nepravidelné – výlety, exkurze, přednášky, výstavy, koncerty, tábory, příměstské tábory, soustředění, workshopy atd.

Snažíme se ale také získávat finanční prostředky i z jiných dotačních zdrojů, máme i řadu příznivců a přátel, kteří nám finančně i materiálně pomáhají při uskutečňování našich aktivit.
 
Jak Schrödingerův institut funguje z organizačního hlediska?
• Institut má tříčlenné vedení – ředitelka, statutární zástupce ředitelky a zástupce ředitele pro pedagogickou činnost
• Šest administrativních pracovníků (sekretářka, pokladní, personalistka, účetní, mzdová účetní, auditorka, projektová manažerka) Některé funkce jsou kumulované.
• Čtyři technické pracovníky
• Dvanáct gestorů a vedoucích středisek (někteří gestoři mají na starosti více gescí)
• Dalších řadu pedagogů a pedagogů volného času
• Dva propagační pracovníky
• Jednu terénní pracovnici
• Jednoho pověřence pro GDPR
• A dalších více než osmdesát tutorů – externích spolupracovníků
 
Kdo je gestor a kdo tutor, a co dělají?
Tutoři jsou vedoucí jednotlivých kroužků, jednotlivých aktivit. S tutory jsou naši členové, naše děti v přímém kontaktu. Tutoři je trénují, vedou, s nimi tráví volný čas, od nich se děti učí, s nimi prožívají dobrodružství, s nimi rostou a vyzrávají. Gestoři jsou pak vedoucími těchto tutorů. Každý gestor má pod sebou tutorů hned několik. Většinou ty, s nimiž mají společnou náplň, například gestor basketbalové akademie, gestor fotbalové školy, gestor cyklistické, volejbalové či hudební akademie.

Gestoři jsou nejen vedoucími tutorů, ale i prostředníky mezi tutory a vedením institutu. Zároveň na nich leží největší tíha stanovení smysluplné koncepce práce jednotlivých akademií a její dodržování, dohlíží na kvalitu práce jednotlivých tutorů nejen po odborné stránce, ale i z hlediska bezpečnosti a dodržování zákonů a předpisů. Sledují i další rozvoj jednotlivých tutorů, jejich vzdělávání a rozvoj osobnostní. Všichni naši gestoři i tutoři mají pedagogické vzdělání, naši trenéři pak mají nejméně trenérskou licenci druhé třídy.
 
Co je akademie a jaký je rozdíl mezi akademií a střediskem?
Akademie je vlastně škola volného času. Naše akademie se zaměřují na čtyři sportovní oblasti – basketbal, volejbal, sportovní aktivity různého zaměření, čtvrtá je zaměřena na hudbu a pátá, Kočičí akademie, na vzdělávání. Od letošního roku rozjíždíme akademii pro talentované a nadané děti, a to nejen v uměleckých směrech, ale i vědních oborech a dalších oblastech lidské činnosti. Jednotlivé akademie působí po celém Šluknovském výběžku. Například basketbalovou, volejbalovou nebo Kočičí akademii najdeme v několika městech, a na mnoha dalších místech. Pro činnost akademií využíváme zdejší školy, tělocvičny, sportovní haly, klubovny, hudebny, hřiště, cyklistické stezky, ale i školní klubovny a třídy, prostě vše, co potřebujeme a co nám Šluknovský výběžek může poskytnout.

Řídíme se zásadou, že ne všechny děti mohou dojet na kroužek za svými trenéry. A tak naši trenéři a tutoři jezdí za dětmi i do těch nejvzdálenějších koutů Šluknovska. Snažíme se být všude, kde jsou děti a kde je nás zapotřebí.

Oproti tomu střediska jsou stálá místa, kam děti dojíždějí na své kroužky. Zde nabízíme celou řadu aktivit pro ty, kteří chtějí něco tvořit, vyrábět, učit se vařit, setkávat se, povídat si. Odsud organizujeme výlety a návštěvy zajímavých míst v blízkém okolí i vzdáleném světě. Zde se plánují dobrodružství, tábory, soutěže a další zajímavé akce. Naše střediska najdete v Jiříkově na klášteře Boromejek, ve Velkém Šenově, v Mikulášovicích a v Rumburku.
 
A co je ještě ve Schrödingerově krabici?
Napříč celým výběžkem a celým kalendářním rokem nám funguje projekt Rok s kočkou. Je to série příměstských a pobytových táborů během všech prázdnin, státních svátků, ředitelských volných dní, atd., kdy děti nechodí do školy, ale jejich rodiče chodí do práce. Rok s kočkou není jen o obyčejném hlídání dětí. Jsou to výlety do přírody pěšky, na kole, na lyžích, jsou to výlety do bazénů, na zajímavá místa, exkurze, sportovní soutěže a klání. Velmi nám záleží na tom, aby děti byly stále v pohybu, aby si získávaly lásku ke sportu, k turistice, k přírodě, k poznávání světa kolem nich. Proto jsou naše aktivity většinou zážitkové a dobrodružné. Žádné počítače, tablety a televize! 

Druhým projektem je Kočičí akademie. Z vlastní zkušenosti víme, že ne všechny děti se mohou doma kvalitně připravovat na další školní den. Mnohé z nich žijí v neutěšených sociálních a rodinných podmínkách, a nemluvíme jen o dětech chudých. I mnohé děti podnikatelů a lidí movitých nemají doma vhodné prostředí pro domácí přípravu. Proto tyto děti docházejí do našich středisek, kde si v rámci Kočičí akademie mohou napsat úkoly, nechat se vyzkoušet ze slovíček či básničky, připravit si tašku do školy. Ačkoliv investice do této činnosti jsou minimální, efekt je excelentní. Již po několika týdnech takovéto práce s dětmi máme odezvu od jejich učitelů, že dochází k citelnému zlepšení prospěchu i chování těchto dětí. A to je to, o co nám v tomto projektu jde především. Kluby kočičí akademie jsou otevřeny  v každém našem středisku, ale i na mnoha základních školách, které nám poskytly pro tento účel zázemí.

A do třetice Koťátko. Koťátko je předškolní klub pro maličké děti od dvou do pěti let. Jsou to děti z velmi chudých poměrů, děti z nepodnětných či nefunkčních rodin. Děti, které notně zaostávají za svými vrstevníky v sociálních návycích, ale i v běžných znalostech, jako je rozpoznávání barev, levé či pravé strany, v rozsahu slovní zásoby, v chápání abstraktních pojmů, významu slov a bohužel i vulgarismů. Děti, které mnohdy nevědí, co je to makový koláč, postel, splachovací toaleta či teplá voda ve vodovodním kohoutku. Neděláme nic jiného, než že jim ukazujeme jiný svět, než ten, do kterého je přivedli jejich rodiče. Ukazujeme jim svět, kde je čisto a pořádek, kde se lidé slušně zdraví, kde si podávají ruce, kde jedí u stolu. Hrajeme si s nimi na domácnost, na rodinu, na kamarády a ukazujeme jim, jak to většinou mezi lidmi funguje a jaké to má být. Učíme je to, co by se naučily v běžné mateřské školce, učíme je mnoha znalostem a dovednostem, a to tak, abychom setřeli sociální hendikep, který vznikl nepříznivým působením jejich rodiny a ve chvíli, až půjdou do školy, aby stály na stejné startovní čáře, jako děti z ostatní většinové společnosti. Koťátka najdete v Jiříkově a v Rumburku.
 
Kde všude Schrödingerův institut funguje ve Šluknovském výběžku?
• Varnsdorf a okolí
• Rumburk a okolí (středisko tančírna Balahala, výtvarný ateliér, středisko Baťa)
• Jiříkov (středisko Klášter sv. Karla Boromejského)
• Šluknov
• Velký Šenov
• Krásná Lípa
• Vilémov
• Mikulášovice
• Staré Křečany
• Dolní Podluží
• Vilémov
• Dolní Poustevna
 
Členství ve Schrödingerově institutu - co to znamená?
Být členem Schrödingerova institutu se rozhodně vyplatí. Stačí jen vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek. Přihlášku je nutné nechat podepsat svými rodiči v případě, že jsi mladší 18 let, a odevzdat tutorovi nebo v kanceláři Schrödingerova institutu v Palackého ulici 205 v Rumburku. Členský poplatek je pouhých 200 Kč na celý rok, a to i v tom případě, že budeš navštěvovat více kroužků. Každý člen Schrödingerova institutu obdrží členskou kartu a získá ,například slevy na pobytové i příměstské tábory. Členství ale musí být zaplaceno nejpozději do konce dubna každého nového roku.

Proč to všechno děláme tak levně? Protože nám jde především o to, aby naše aktivity byly dostupné všem, i těm nejchudším. Nepotřebujeme na tom vydělávat. Peníze, které máme k dispozici, jsou určeny pro radost našich členů, na jejich aktivity, jejich rozvoj a zdokonalování. Tyto peníze mají pomoci vám. A my jsme tu od toho, aby se tak stalo! » více informací o členství
 
Chci pro vás pracovat. Jak to mám udělat? A co musím splňovat?
Snažíme se dávat příležitost každému, kdo chce pracovat s námi. Ale musí splňovat hned několik kritérií.
• Především musí být naladěn na stejnou vlnu jako my. To znamená, že i on by měl mít snahu budovat lepší svět, bojovat za to dobré, pracovat pro druhé, dát do toho to nejlepší, co v něm je, pracovat srdcem, přemýšlet s láskou.
• Musí mít pedagogické vzdělání, a to, i když by chtěl být jen vedoucím kroužku a pracovat s dětmi jako tutor. Naštěstí je zde možnost vystudovat kurz Pedagogického minima při Národním institutu dalšího vzdělávání, nebo u dalších vzdělávacích institutcí, a s tímto certifikátem je možné ucházet se o práci u nás.
• Musí být bezúhonný, což znamená, že musí mít čistý trestní rejstřík.
• Musí být způsobilý pro tuto práci ze zdravotního hlediska, takže požadujeme potvrzení od lékaře.
• Přivítáme, když už uchazeč přesně ví, co nám může nabídnout, čemu se chce věnovat, jak chce pracovat s dětmi, jaké pro ně má připravené aktivity a jaké s nimi má plány. S takovým uchazečem o práci je radost pracovat již od samotného začátku.
• Samozřejmostí je, že musí mít rád lidi a děti, být čestný, zodpovědný a poctivý, slušný a spolehlivý, měl by umět pracovat v kolektivu, ale zároveň by měl umět pracovat samostatně. Máme rádi lidi kreativní, tedy se spoustou nápadů a s odvahou je realizovat.
• Důraz klademe i na snahu dále se rozvíjet a vzdělávat.
• S tutory většinou uzavíráme Dohodu o provedení práce.
• Zájemci o stálý pracovní úvazek se hlásí u personalistky Schrödingerova institutu, nebo e-mail: klara.helclova@sinstitut.cz. V případě, že bude volné místo, budeme zájemce kontaktovat.
 
Etický kodex
Schrödingerův institut se řídí Etickým kodexem Schrödingerova institutu - základními hodnotami, které má každý zaměstnanec Schrödingerova institutu ctít, a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, je dodržování zákonnosti, kvalita, odpovědnost, osobní přístup, týmová práce a rovný přístup ke všem lidem bez rozdílu. Proto, aby všichni zaměstnanci a spolupracovníci Schrödingerova institutu svou prací, chováním a postoji zajišťovali dobré jméno SI a vytvářeli co nejkvalitnější zázemí pro rozvoj a vzdělávání dětí a mládeže, členů SI, nečlenů i široké veřejnosti, přijal Schrödingerův institut  soubor pravidel, která doplňují zákonné normy a další právní předpisy, tzv. Etický kodex. Zaměstnanci jej přijímají jako morální závazek upravující jejich postoje, chování a jednání vůči veřejnosti, partnerům, zaměstnavateli a vůči dětem a mládeži a jejich rodičům, spolupracovníkům. 

Etický kodex vstoupil v platnost 1. ledna 2016 a je závazný pro všechny zaměstnance Schrödingerova institutu. Jeho znění najdete zde.


Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk